Általános szerződési feltételek

Ön a www.hszibiztositas.hu Weboldalon történő böngészésével, valamint a szolgáltatási igény leadásával elfogadja, önmagára vonatkozóan kötelező érvényűnek tekinti a vállalkozás által meghatározott Általános Szerződési Feltételeket. Mivel nagyon fontos, hogy tisztában legyen az Önt megillető jogokkal és a közöttünk létrejövő szerződéses viszony tartalmával, ezért a saját érdekében kérem, figyelmesen szíveskedjék áttanulmányozni az alább található tudnivalókat.

 

 1. Bevezetés
  A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Hegyes-Szabó Ilona egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató), és a www.hszibiztositas.hu Weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) meghirdetett szolgáltatásokat megrendelő, igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

 

Amennyiben Ön felhasználója kíván lenni a Weboldalnak, illetve igénybe kívánja venni a Weboldalon meghirdetett szolgáltatásokat kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket, és csak abban az esetben vegye igénybe a szolgáltatásokat, amennyiben annak minden pontjával egyetért és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. A Weboldalon meghirdetett szolgáltatások igénybevételével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételeket és ezek minden pontjával egyetért.

 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

 1. Céginformációk, Szolgáltató adatai
  A Szolgáltató neve: Hegyes-Szabó Ilona egyéni vállalkozó

A Szolgáltató címe, illetve székhelye: 5641 Tarhos Zöldfa utca 8.

A Szolgáltató elektronikus levelezési címe: tanacsado@hszibiztositas.hu

A Szolgáltató vállalkozói nyilvántartási száma: 54269891

A Szolgáltató adószáma: 55568399-1-24

A Szolgáltató statisztikai számjele: 55568399-6622-231-04

Az Adatkezelő számlavezető pénzintézetének neve: Takarékbank Zrt.

Az Adatkezelő számlavezető pénzintézetének SWIFT (BIC) kódja: TAKBHUHB

Az Adatkezelő pénzforgalmi bankszámlaszáma: 53300270-18797105-00000000

Az Adatkezelő nemzetközi számlaszáma (IBAN): HU36 5330 0270 1879 7105 0000 0000

 

A tárhely szolgáltató adatai:

Center Webhost Kft.
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-372139
Adószám: 28746650-1-42.
Közösségi adószám: HU28746650

Postacím: 1173 Budapest Borsó utca 12-32.
Elérhetőség: support@cweb.hu

Adatkezelési tájékoztató: https://cweb.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

 

 1. Általános rendelkezések

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek. A Szolgáltató fenntartja a jogot a vonatkozó jogszabályok keretei között az ÁSZF rendelkezéseinek megváltoztatására. A Szolgáltató a jogszabályváltozásoknak, illetve a Weboldal üzemeltetésével kapcsolatban bekövetkező szükséges változásoknak megfelelően a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, akár egyoldalúan is módosíthatja az Általános Szerződési Feltételeket. Az ÁSZF módosítását követően valamennyi Felhasználót megfelelő módon (pl.: belépéskor felugró ablakban, stb.) tájékoztatni szükséges. A szükséges módosításokkal megváltoztatott ÁSZF a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válik hatályossá a Felhasználókkal szemben. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a Weboldal használatával és a ráutaló magatartással elfogadja a módosított ÁSZF-ben foglaltakat. A szolgáltatások további igénybevételével a Felhasználók a megváltozott Szabályzatot szintén tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik. Az ÁSZF rendelkezéseit minden szolgáltatásrendelés előtt szíveskedjen figyelmesen elolvasni!

 

 1. Szerzői jogok

A Weboldalon és annak aloldalain található összes grafikai megjelenítés, elrendezés, megvalósítási és szerkesztési módozat, ötlet, valamint az ajánlatokra vonatkozó összes adat, leírás, illetve kép az ezen oldalakon látható formában a Szolgáltató tulajdonát képezik. Ezeket a Szolgáltató saját maga készítette így a Weboldalt felépítő összes tartalmi elem szerzői joga a Szolgáltatót illeti meg, azok használatára, megjelenítésére kizárólag a Szolgáltató jogosult. A jogtulajdonos hozzájárulása nélkül ezek felhasználása a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket vonhat maga után. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a Weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a Weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A Weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot vagy részletet magáncélú vagy magáncélon túlmenő felhasználás céljából fizikai, vagy más adathordozóra letölteni, átmásolni, átvenni, más Weboldal részeként elhelyezni, elektronikusan tárolni, feldolgozni, értékesíteni, stb. a jogtulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül TILOS! A jogtulajdonos: Hegyes-Szabó Ilona egyéni vállalkozó. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a Weboldal és annak bármely részének, valamint kereskedelmi névnek vagy védjegyének használatára, hasznosítására. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy engedély nélküli felhasználás észlelése esetén (akár online, akár offline formában), minden egyes leközölt képért, videóért vagy szöveges tartalom esetén bekezdésért, napi 30.000Ft/ db felhasználási díjat számlázzon ki a szerzői jogot megsértő magánszemély vagy gazdasági társaság részére felszólítás nélkül mindaddig, amíg a jogsértés fennáll. A felhasználási díj megfizetése nem jelenti a szerzői jogi mű szerzői jogának megvételét, csak a szerzői jogi mű egy napi felhasználási díját! A Weboldalon bizonyos képi anyagok Hegyes-Szabó Ilona e.v. által megvásároltak, vagy általa készített fotók.

 

 1. Az ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF kiterjed a www.hszibiztositas.hu domain név összes oldalára és az oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra, valamint az igénybe vett szolgáltatásokra. Az ÁSZF 2021.01.01-től visszavonásig érvényes. Szolgáltató fenntartja magának a jogot az ÁSZF előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

 

 1. Szolgáltatások

A Weboldalon feltüntetett személyre szabott pénzügyi, üzletviteli és biztosítás ügynöki szolgáltatás (konzultáció) megrendelésére van lehetőség. A tanacsado@hszibiztositas.hu e-mail címre megküldött e-maillel van lehetőség a szolgáltatás megrendelésére, amellyel az Ügyfél elfogadja az ÁSZF-ben leírtakat. A Szolgáltató az e-mail beérkezését követően válasz e-mailben felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel, a szolgáltatás kifizetéséhez információkat a Szolgáltató e-mailben ismerteti. A megrendelés akkor válik véglegessé, amikor az Ügyfél a szolgáltatás díját a szerződésben foglalt módon megtéríti.

 

 

 1. A szolgáltatás teljesítése

A Szolgáltatónak 1 hét áll a rendelkezésére, hogy az Ügyfelet a weboldalon megadott elérhetőségein megkeresse, vagy telefonon, vagy e-mailben írásos formában egy első díjmentes konzultációra való időpont egyeztetés miatt. Mivel a konzultáció szerződéskötéssel automatikusan nem jár együtt, így a szerződéskötéssel kapcsolatos további Általános szerződési feltételeket és Adatvédelmi szabályzatot a szerződés megkötésével egyidejűleg kapja meg az Ügyfél az ő általa választott módon. (Nyomtatott vagy elektronikus formában)

 

 

 1. Weboldal látogatása
  A Weboldalt mindenki saját felelősségére látogathatja. A Weboldal látogatása semmilyen kötelezettséggel nem jár a látogatóra nézve. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalon található, más Weboldalakra mutató internetes hivatkozások által felkereshető Weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatáért és az ott található információkért, valamint elhárít minden felelősséget a károkkal kapcsolatban, amit az így felkereshető más honlapok okoznak az Ügyfélnek.

 

 1. Egyéb rendelkezések

A szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató, és az Ügyfél közötti, a szereplő e-mail címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül. A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás a Szolgáltató és Ügyfél között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének.

error: A tartalom a honlap tulajdonosának szellemi terméke!