Gyakran Ismételt Kérdések

Valóban ingyenes-e a konzultáció velem, vagy van díja?

Maga a konzultáció teljesen díjmentes. Amennyiben valamilyen biztosítás mellett döntesz, és szerződéskötés történik, kizárólag az adott biztosításnak a szerződésben meghatározott, úgynevezett „szerződés kötéskor fizetendő” díját kell kifizetni.

Hogyan készülj a konzultációra?

Ami a legfontosabb, hogy a megbeszélt időpontban légy elérhető. Ami még nagyban megkönnyíti az egész konzultáció menetét az az, hogyha kéznél van a személyi igazolványod, illetve lakcímkártyád. Továbbá, ha biztosítás váltással kapcsolatban konzultálunk, nagy segítség számomra, ha a meglévő biztosításodról egy kötvényt, vagy szerződést elő tudsz készíteni, hiszen így számomra is jobbam átláthatóak a jelenlegi konstrukciók.

Hogyan zajlik egy konzultáció?

Az első és legfontosabb, hogy az előre egyeztetett időpontban foglak hívni. Ezután pedig, tényleg nem kell izgulnod, hiszen egy kötetlen beszélgetés közben felmerjük az igényeidet. Mivel az ajánlat elkészítéséhez szükségem van személyes adatokra, így kérlek a személyi igazolványod és lakcímkártyád legyen előkészítve, mert nagyban meggyorsítja a folyamatot, ha nem akkor kell megkeresned az okmányokat. A konzultáció közben én már készítem is az úgynevezett igényfelmérőt, illetve az ajánlatot. Majd, amikor minden elkészült, akkor elküldöm számodra elektronikus formában.

Hány konzultációra van szükség?

Erre egészen pontos választ nem fogok tudni adni neked. Hiszen nagyon sok mindentől függ, például, hogy az első alkalommal sikerül-e elkészíteni az ajánlatot és neked sikerül-e döntést hozni. Amennyiben igen, akkor egyszerű a válasz, egy konzultáció kell. Viszont az esetek döntő többségében, úgy szoktak működni a konzultációk, hogy az első alkalommal átbeszélünk minden olyan dolgot, ami számodra fontos és én ezen információk alapján készítek egy teljesen személyre szabott ajánlatot, amit elküldök neked elektronikus formában. Egyeztetünk egy időpontot, amikorra átnézed az ajánlatot, megbeszéljük a kérdéseidet, és amennyiben pozitív döntés születik, megkötjük a szerződést.

Milyen kötelezettséggel jár egy konzultáció?

A konzultáció önmagában semmilyen kötelezettséggel nem jár. Viszont annyit szeretnék kérni tőled, hogy ha az előre egyeztetett időpont még sem felel meg neked, bármilyen oknál fogva légyszíves jelezd számomra, hiszen lehet, hogy előtte és utána is konzultációm van valakivel. Így számomra is fontos, hogy megfelelően osszam be az időmet.

Teljeskörűen online megoldható-e bárhonnan vagy kell-e személyesen is találkozni?

Alapesetben abszolút megoldható a teljes konzultáció, szerződéskötés, illetve a további ügyintézés (például: adatmódosítás, kárbejelentés stb.) online felületeken. A szerződés aláírására több módszer is elérhető jelenleg, ezek közül mindig azt választjuk ki, amelyik megoldható mindkettőnk számára.

Természetesen, amennyiben igény van rá, van lehetőség személyes konzultációra is, viszont a jelenlegi pandémia helyzetben én ezt semmiféleképpen nem javaslom.

Ha segítségre van szükséged, hogyan tudsz a legegyszerűbben elérni engem?

A honlapon megadott elektronikus elérhetőségeken a nap bármelyik szakában kereshetsz. Ezt követően garantálom, hogy 24 órán belül válaszolok. Illetve, ha telefonon keresel meg, lehetőségeim szerint azonnal felveszem, vagy amint tudlak, visszahívlak.

Mivel kapcsolatban kereshetsz meg?

A hivatásomban azt tartom a legfontosabb feladatomnak, hogy a szerződés időtartama alatt teljeskörű ügyintézést nyújtsak a számodra. Például adatmódosítások, szerződésmódosítások, kárbejelentések stb.

Megismernéd alaposabban
az Aegon Casco biztosítások részleteit?

A Casco biztosítások részleteiről összegyűjtöttem neked
a legfontosabb tudnivalókat.

Mire terjed ki a biztosítás?

A biztosítás – a szerződő felek (a szerződő és a biztosító) megállapodása szerint – az alábbi kockázatokra nyújthat fedezetet, illetve a lenti szolgáltatásokra terjedhet ki. A biztosítás pontos kockázati körét és a fedezet terjedelmét az egyes szerződések tartalmazzák.

Kötelező biztosítási elemek:

 • gépjármű törés,
 • elemi és tűzkár,
 • üvegtörés.

Választható biztosítási elemek

 • lopás
 • kisállat baleset,
 • poggyászkár
 • munkanélküliség esetén a casco díj átvállalása,
 • balesetbiztosítás
 • önrészmentes szélvédőkár,
 • kölcsöngépjármű szolgáltatás
 • rágcsálókár,
 • segítségnyújtás (assistance szolgáltatás)
 • rendszám és forgalmi engedély pótlás költsége,
 • gyermekfelszerelés kárai
 • utasbiztosítási kockázatok,
 • járművön kívül szállított szabadidős felszerelések kárai
 • aktív kárrendezés,
 • kátyúkár
 • business csomag (emelt összegű poggyász- és adatmentés biztosítás).
Hol érvényes a biztosításom?

A szerződés Európa területére – ideértve Törökország teljes területét is – érvényes. Nem terjed ki a biztosítás hatálya a volt Szovjetunió utódállamaira, kivéve Észtország, Lettország, Litvánia, Ukrajna területét.

Mire nem terjed ki a biztosítás?

A biztosító kockázatviselése nem terjed ki pl. az olyan károkra, amelyek:

 • háborús, polgárháborús eseményekkel, sztrájkkal, tüntetéssel, bármiféle egyéb tömegmegmozdulással, terrorcselekménnyel közvetlen, vagy közvetett okozati összefüggésbe hozhatóak,
 • verseny, vagy arra való felkészülés során,
 • sugárzó anyagok és termékek hatására, vagy a sugárzás károsító hatásának megszüntetése céljából tett intézkedések következtében,
 • a káresemény időpontjában a járműtől elkülönítve (le-, illetve kiszerelve, vagy tartalékként) tárolt járműalkatrészekben, tartozékokban,
 • környezetszennyezés hatására következtek be.

Nem téríti meg a biztosító az olyan töréskárt, amely:

 • nem váratlan, akaraton kívüli és előre nem látható és egyben nem baleseti jelleggel következett be (pl. műszaki hiba, alkatrészleválás, anyagfáradás, anyaghiba, hűtőfolyadék megfagyás, nem megfelelő kenés miatt, stb.),
 • gyúlékony, robbanó, korrodáló vagy maró anyagoknak a biztosított járműben való szállítása idézett elő vagy súlyosbított.

A biztosító szolgáltatása nem terjed ki a gépjárműben keletkezett értékcsökkenésre.

A fenti felsorolás példálózó jellegű, a kizárásokat és korlátozásokat a biztosítási szerződés részletesen tartalmazza.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?

A biztosítás az egyes fedezetek, illetve szolgáltatások tekintetében összegszerű és egyéb korlátozásokat (pl. önrészesedést, biztosítási összeget, limitet, elévülési idő) tartalmaz, amelyek részletesen szerepelnek a biztosítási szerződésben.

Mentesül a biztosító a vállalt kockázatok körébe tartozó károk megtérítése alól, amennyiben a biztosított (szerződő), vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója, illetőleg a biztosított gazdálkodó szervezet vezetője, a biztosított vagyontárgy kezelésével megbízott alkalmazottja, vagy megbízottja, tagja, illetőleg szerve jogellenesen és szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul okozta.

A kárenyhítési vagy kármegelőzési kötelezettségek megszegése a biztosító mentesülését vonja maga után.

Megismernéd alaposabban
Kötelező Gépjármű-Felelősségbiztosítás (KGFB)

A Kötelező Gépjármű-Felelősségbiztosítás részleteiről összegyűjtöttem neked
a legfontosabb tudnivalókat.

Mi a biztosítási kötelezettség? Kinek és mikor kell biztosítást kötni?

A biztosítási kötelezettség azt jelenti, hogy minden magyar gépjármű üzembentartója köteles gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést kötni, és az után a díjat megfizetni. A biztosítási kötelezettség tehát az üzembentartót terheli, a gépjármű forgalomba helyezésétől kezdve annak forgalomból való kivonásáig.

Ha a szerződéskötésre a tulajdonjog átszállása (leggyakrabban egyszerű adásvétel) miatt kerül sor, az új üzembentartó a tulajdonjog átszállását követően, az adásvételi szerződés aláírásának napjától köteles a kötelező felelősségbiztosítást haladéktalanul megkötni.

Mit jelent a díjfizetési kötelezettség?

A biztosítási szerződésben a biztosító a biztosítási díj ellenében vállalja, hogy a szerződésben meghatározott kockázatok bekövetkezése esetén a szerződésben meghatározott szolgáltatást nyújtja, a biztosított pedig arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosítási díját a biztosítónak határidőre megfizeti. A biztosítási díj a biztosítót a biztosítási időszak kezdőnapján megilleti, azonban a szerződő felek ettől eltérően is megállapodhatnak, illetve a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás esetében erről a jogszabály eltérően rendelkezhet.

Gfbt. szerint a biztosítási díj a kockázat viselésének időtartamára előre illeti meg a biztosítót, aki a kockázatviselése megszűnése napjáig járó biztosítási díj megfizetését követelheti. A határozott tartamú biztosítási szerződések biztosítási díja a biztosítás tartamára egy összegben illeti meg a biztosítót (egyszeri díj). Az egyszeri díjat – a felek eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés létrejöttekor kell megfizetni.

A biztosítás első díjrészlete, valamint folytatólagos díjrészletei a felek által a szerződésben meghatározott időpontokban esedékesek. Ennek hiányában az első díjrészlet a szerződés létrejöttekor, a folytatólagos díjrészlet pedig az adott díjfizetési időszaknak az első napján esedékes.

A biztosítót a késedelmes díjfizetés időszakára a szerződésben megállapított kamat illeti meg.

Ha az esedékes biztosítási díjat nem fizetik meg, a biztosító a díj esedékességétől számított harmincadik nap elteltéig – a következményekre történő figyelmeztetés mellett – a szerződő félnek a díj esedékességétől számított hatvannapos póthatáridővel a teljesítésre vonatkozó felszólítást küld. A türelmi idő eredménytelen leteltével a szerződés – amennyiben egyéb okból még nem szűnt meg – az esedékességtől számított hatvanadik napon megszűnik. A biztosító köteles a szerződés megszűnéséről 15 napon belül az üzembentartónak értesítést küldeni, amennyiben a szerződés megszűnése díjnemfizetés miatt következett be.

Gépjárműflottára kötött szerződés esetén a szerződés létrejöttét, megszűnését, a biztosítási időszakot, valamint a díjfizetést illetően a szerződő felek a Gfbt-ben meghatározottaktól eltérhetnek.

Kihez fordulhatok a szerződéskötéssel kapcsolatos kérdésekkel és az újonnan megkötött biztosításommal kapcsolatos későbbi ügyintézéssel kapcsolatban?

A szerződéskötéssel kapcsolatos konkrét kérdések megválaszolása, illetve a megkötött biztosítással kapcsolatos ügyintézés is az adott biztosító feladata.

Hogyan mondhatom fel a meglévő kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésemet?

A MABISZ Díjnavigátor nem alkalmas a fennálló biztosítási szerződések felmondásának kezelésére, azt neked kell intézned. A felmondás során követendő eljárásban segítséget nyújt a MABISZ honlapján található tájékoztató, az ugyanott elérhető felmondási formanyomtatvány, illetőleg a biztosítók elérhetőségei, ahová a felmondási nyomtatványt el kell juttatnod.

Mi a teendő akkor, ha a szerződésed december 31-i évfordulós?

A kínálat áttekintésére és a döntésre egy hónap áll rendelkezésére. A fizetendő díjáról a Felügyelet (www.mnb.hu), a MABISZ (www.mabisz.hu) és az egyes biztosítók honlapjain tájékozódhatsz és összehasonlíthatod a többi biztosító díjaival.

Ha a mérlegelés alapján úgy döntesz, hogy továbbra is a jelenlegi biztosítódat választod, akkor nincs teendő!

Ha viszont úgy döntesz, hogy biztosítót váltasz, jelenlegi szerződésedet írásban fel kell mondanod, úgy, hogy az legkésőbb 2018. december 1-jén éjfélig a jelenlegi biztosítódhoz beérkezzék.

A felmondólevél elküldésekor kérjük, vedd figyelembe a postai átfutási időt, továbbá azt a tényt, hogy a küldemény esetleg nem érkezik meg a címzetthez. Ugyanilyen probléma adódhat a faxon elküldött felmondások esetében is. Javasoljuk, hogy felmondását időben feladott ajánlott levélként küldd el.

Amennyiben döntésed elhúzódik és csak a hónap végére érlelődik meg az elhatározásod, akkor célszerű a felmondó levelet személyesen eljuttatni az érintett biztosító legközelebbi egységéhez, és dokumentáltatni annak átvételét.

Amennyiben nem, vagy nem a fentieknek megfelelően mondod fel biztosításodat, akkor a „régi” szerződés hatályos marad a következő évre is, és a más biztosítónál újonnan „megkötött” (rákötött) biztosítás érvénytelen lesz.

Ha az ily módon folyamatos kgfb szerződésednek 2019. január 1-jén esedékes díját nem fizeted be, akkor az esedékességtől számított türelmi idő (60 nap) elteltével szerződésed díjnemfizetés miatt fog megszűnni, viszont az év hátralévő részére is az előző (a jelenlegi) biztosítónál kell új szerződést kötnöd.

Amennyiben ezt az új szerződést nem kötöd meg, akkor számolnod kell a biztosítatlanság következményeivel, vagyis azzal, hogy az általad okozott esetleges károkat a MABISZ a károsultnak megfizeti, de azt tőled visszaköveteli.

Ne feledd tehát: ha a felmondás nem volt szabályos, az új, kiválasztott biztosítóval kötött szerződésed nem lesz érvényes!

Mi a teendő akkor, ha a szerződése nem december 31-i évfordulós (évközi)?

A biztosítási szerződés évfordulója előtt célszerű megismerni a biztosítónak azt a tarifáját, ami a te szerződésedre fog vonatkozni. A biztosító a tarifát annak alkalmazása/hatályba lépése előtt 60 nappal korábban hirdeti meg. 

Szerződésedet érvényesen csak a szerződésednek konkrét évfordulójára tudod majd felmondani az évforduló előtt legkésőbb 30 nappal beérkezően, a korábbi időpontra vonatkozó felmondásod érvénytelen lesz. A biztosítási időszak alatt az adott gépjárműre az üzembentartó más biztosítóval nem köthet szerződést, az így megkötött (rákötött) szerződés érvénytelen!

A felmondás konkrét lebonyolításával kapcsolatban javasoljuk, hogy vedd figyelembe értelemszerűen a december 31-i évfordulójú ügyfeleknek javasolt tudnivalókat is.

Mi a következménye annak, ha nem kötöm meg, nem fizetem be a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást?

KRESZ (1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet) szerint a közlekedésben csak olyan járművel szabad részt venni, amelyre a külön jogszabályban meghatározottak szerinti kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet fennáll. Így az érvényes biztosítás hiánya a hatályos szabálysértési törvény szerint mostantól a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértésének minősül. A szabálysértés miatt a rendőrség helyszíni bírságot szabhat ki.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéskötés elmulasztásának másik szankciója a fedezetlenségi díj, melyet a biztosítatlan időszak után kell megfizetnie.

A harmadik, legsúlyosabb következmény azonban akkor éri az üzembentartót, ha a biztosítatlan járművével kárt okoz. Ebben az esetben ugyanis a károsult kárát a Kártalanítási Számla kezelője (a MABISZ Elkülönített Szervezeti Egysége) téríti meg. A 2009. évi LXII. törvény (Gfbt.) 36.§ bekezdése szerint a Kártalanítási Számla kezelője a biztosítatlan károkozó gépjármű üzembentartójától követelheti a károsult követelésének kielégítésével kapcsolatban felmerült összes ráfordítását és költségét. Szükség esetén a Kártalanítási Számla kezelője bírósági úton szerez érvényt követelésének.

Mit jelent a díjnemfizetéssel történő megszűnés? Hogyan alakul ebben az esetben a biztosítási évforduló?

Ha az esedékes biztosítási díjat nem fizetik meg, a biztosító a díj esedékességétől számított harmincadik nap elteltéig – a következményekre történő figyelmeztetés mellett – a szerződő félnek a díj esedékességétől számított hatvannapos póthatáridővel a teljesítésre vonatkozó felszólítást küld. A türelmi idő eredménytelen leteltével a szerződés – amennyiben egyéb okból még nem szűnt meg – az esedékességtől számított hatvanadik napon megszűnik.

A biztosító köteles a szerződés megszűnéséről 15 napon belül az üzembentartónak értesítést küldeni, amennyiben a szerződés megszűnése díjnemfizetés miatt következett be.

A díjnemfizetés miatt az adott biztosítónál megszűnt és a törvény értelmében ugyanazon biztosítási időszakban az adott biztosítónál újrakötött szerződések esetében az évforduló marad az eredeti szerződés szerinti évforduló. Csak abban az esetben változik meg az új szerződés évfordulója, ha az újbóli kötésre az eredeti biztosítási időszak lejártát követően kerül sor.

Mi a fedezetlenségi díj? Mikor és miért kell megfizetni? Kérhetek méltányosságot?

A fedezetlenségi díjra vonatkozó rendelkezéseket a 2009. évi LXII. törvény 3.§. (7) pont, 5.§, 9. 22.§ tartalmazza. A fedezetlenségi díjat (ami nem „MABISZ-díj”, ez az elnevezés helytelen!) a gépjármű üzembentartójának kell megfizetnie a biztosítási kötelezettség díjfizetés hiányában kockázatviselés nélküli időtartamára, vagyis arra az időszakra, mikor a gépjármű nem rendelkezett kötelező felelősségbiztosítással.

A fedezetlenségi díj befizetése semmilyen szolgáltatásra nem jogosít, ez az utólagosan befizetett összeg a fedezetlenség, a biztosítatlanság szankciójának tekinthető, ami a biztosítási szerződés mielőbbi megkötésére ösztönzi az üzembentartókat.

A fedezetlenségi díj összegét az a biztosító társaság állapítja meg és szedi be, melynél az üzembentartó szerződéskötés céljából megjelent. Vagyis a fedezetlenségi díj megállapítása és beszedése tekintetében kizárólag a biztosítók illetékesek, ezzel kapcsolatban a MABISZ Elkülönített Szervezeti Egységének semmiféle teendője nincs.

Az üzembentartó a fedezetlenségi díjat az esedékes éves biztosítási díjjal együtt egy összegben, 30 napon belül köteles megfizetni.

Hogyan működik a biztosítási szerződés esetén az évfordulós felmondás?

A Polgári Törvénykönyv szerint a biztosítási szerződést a biztosítási évfordulóra a felek bármelyike, tehát mind a biztosított, mind a biztosító indokolás nélkül írásban felmondhatja, oly módon, hogy a felmondásnak a címzetthez a szerződés megszűnését megelőző 30. nap éjfélig be kell érkeznie.

A határidőt követően, a későn beérkező felmondást az érintett fél már nem köteles elfogadni. Ennek megfelelően, célszerű a felmondó levelet postai úton ajánlott levél formájában vagy faxon elküldeni a biztosítónak, de még biztosabb a társaság irodájában személyesen átadni és átvetetni.

Hogyan lehet más módon – akár év közben – felmondani egy kötelező felelősségbiztosítást?

A biztosítási időszakon belül a szerződés csak a felek közös megegyezésével szüntethető meg.

Milyen esetekben szűnik meg érdekmúlással a szerződés?

A szerződés érdekmúlással szűnik meg:

• a gépjármű forgalomból történő kivonásával,

• az üzembentartó változása esetén,

• szünetelés esetén, ha az újbóli üzembe helyezés a kivonás napjától számított hat hónapon belül nem történik meg.

• tulajdonjog átszállása esetén, a szerződéskötésre kötelezett üzembentartó személyében változás áll be.

Mi a teendő, ha az ügyfél szüneteltetni akarja kötelező gépjármű-felelősségbiztosítását?

Az ügyfélnek lehetősége van a kötelező felelősségbiztosítását szüneteltetni. Ehhez elengedhetetlenül fontos a gépjármű forgalomból történő kivonása, melyet az illetékes okmányirodában kell kezdeményezni.

A biztosító kockázatviselése a jármű nyilvántartásban szereplő gépjárművek esetében akkor szünetel, ha az üzembentartó kérelmére vagy hivatalból történő eljárás következtében a gépjármű a forgalomból ideiglenes kivonásra került. A biztosítót ajánlott az ideiglenes kivonás tényéről haladéktalanul értesíteni (a forgalmi engedély vagy az okmányiroda igazolásának bemutatásával).

A szünetelés a kivonás napjától a szünetelés lejártának napjáig vagy a gépjármű ismételt forgalomba helyezésének napjáig, de legfeljebb hat hónapig tart. A hat hónapos időtartam elteltével a gépjármű automatikusan visszahelyeződik a forgalomba és biztosítási kötelezettség alá esik.

Ha az újbóli üzembe helyezés a kivonás napjától számított hat hónapon belül nem történik meg, a szerződés a hat hónapos időszak utolsó napját követő napon megszűnik.

A szünetelést követő díjrészlet fizetésének esedékessége – a felek eltérő megállapodásának hiányában – a szünetelés megszűnésének a napja.

A szünetelés időtartama alatt az üzemben tartó kötelezettsége a szerződés folyamatos díjfizetéssel történő hatályban tartására nem áll fenn.

A jármű nyilvántartásban nem szereplő gépjárművek esetében a szünetelésnek nincs helye.

Mi a teendő gépjármű öröklése esetén?

2009. évi LXII. tv. 4. § (6) bekezdése értelmébenaz üzembentartó halála esetén a szerződés legkésőbb a hagyatéki eljárást lezáró határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napig tartható hatályban, amennyiben a gépjármű birtokosa a halál tényét a biztosítónak bejelentetteés a szerződést díjfizetéssel hatályban tartotta. Ez a biztosítás azonban a hagyatéki végzés jogerőre emelkedésének napjától megszűnik, mivel a gépkocsi tulajdonjoga az örökösre szállt, s ebből adódóan a biztosító a részükre befizetett többletdíjat visszafizeti.

Megismernéd alaposabban
az Aegon Jövőtervező részleteit?

A Jövőtervező részleteiről összegyűjtöttem neked
a legfontosabb tudnivalókat.

Hogyan működik az életbiztosítás? Hova kerül a befizetett díj?

a) A befizetésből levonjuk a választott biztosítási védelem díját, illetve a szerződés fenntartásához szükséges költségeket. A biztosításodat érintő költséglevonásokról az Általános személybiztosítási feltételekben, illetve a Függelékben olvashatsz, míg a szerződésedet érintő teljes költségterhelést a TKM tájékoztató mutatja be.

b) A fennmaradó díjrészt a szerződéshez tartozó számlákon tartjuk nyilván és kezeljük. Erről bővebben az Általános személybiztosítási feltételek"Nyilvántartási számlák" fejezetében tájékozódhatsz.

Mit jelent az, hogy a megtakarítás hagyományos típusú?

Az életbiztosításokra befizetett biztosítási díjak befektetésre kerülő részét a jogszabályokban meghatározott elvek mentén a biztosító fekteti be. A befizetett díjakra legalább évi 1%-os hozamot garantálunk, valamint a befektetéseken elért többlethozam 100%-át jóváírjuk életbiztosításodon.

Mit jelent az, hogy a megtakarítás unit-linked típusú?

A biztosító úgynevezett eszközalapokba, azaz előre meghatározott összetételű eszközökbe (részvény, kötvény, pénzpiaci eszközök, stb.) fekteti a biztosítási díj befektetésre kerülő díjrészét. Ebben az esetben nincs sem tőke-, sem pedig hozamgarancia a biztosításon, a befektetési kockázatot te viseled, ez azt jelenti, hogy téged illet meg a befektetés teljes hozama, ugyanakkor veszteséged is keletkezhet. E konstrukció előnye azonban az, hogy a hagyományos életbiztosításhoz képest magasabb hozam is elérhető a befektetéseken. Erről a befektetési formáról a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások működéséről szóló Nyílt lapunkban olvashatsz bővebben.

Mire kell ügyelni a díjfizetésnél?

A biztosítás alapján nem biztosított esemény többek közt:

a) A biztosítási díjat rendszeresen szükséges fizetni, mert különben megszűnhet a szerződésed, ami komoly pénzügyi veszteséggel is jár.

b) A díjat az általad választott gyakoriság szerint (havonta, negyedévente, félévente, évente) kell fizetnie. A fizetendő díj a választott gyakoriság szerinti 1. napon esedékes (pl. havi díjfizetés esetén a hónap első napján).

Mikor és mennyit fizet a biztosító?

A szerződőt, illetve a biztosított(ak)at az alábbi kötelezettségek terhelik:

a) Halál esetén a biztosító kifizeti az örökösöknek, vagy a megjelölt kedvezményezett(ek)nek az általad meghatározott biztosítási összeget, ami növekedhet az értékkövetés elfogadásával. Ezt növeli a megtakarítási számlák hozammal növelt együttes értéke.

b) a szerződéskötéskor meghatározod, hogy hány évig kívánod fenntartani a biztosítást: 5–25 év közötti tartamokat választhatsz. Ha ez az időszak lejár, a biztosító kifizeti a megtakarítási számlák hozammal növelt együttes értékét, és a szerződés megszűnik. A Függelékben meghatározott tartamú és díjú szerződések esetén egyszeri ügyfélbónusz is növelheti a lejárati kifizetést, melynek nagysága a tartam alatt fizetett legalacsonyabb havi díj 12-szerese.

Mikor nem fizet a biztosító?

A biztosítási feltételek "Mentesülés" és "Kizárások" fejezetei részletesen tartalmazzák, hogy mely esetekben nem fizet a biztosító. Ilyen esetek lehetnek például:

a) A szerződéskötést követő fél éven belül csak balesetből eredő halál esetén fizet a biztosító, amennyiben orvosi vizsgálat nélkül kötötted meg a biztosítást.

b) A szerződés létrejöttekor köteles vagy őszintén, a legjobb tudásod szerint, a valóságnak megfelelően megadni a kért információkat, adatokat. Amennyiben pl. az egészségeddel kapcsolatban elhallgatsz olyan lényeges információt, adatot, mely összefüggésbe hozható a haláleset bekövetkeztével, úgy a biztosító mentesül a kifizetés alól.

c) A biztosító kockázatviselése nem terjed ki pl. a következő esetekre, helyzetekre:

 • öncsonkítás, két éven belüli öngyilkosság,
 • harci események, terrorcselekmények,
 • extrém sporttevékenység,
 • nem menetrendszerű személyszállító repülés, stb.
Mi történik, ha már nem tudod, vagy nem szeretnéd tovább fizetni a díjat?

Amennyiben elmaradsz a biztosítási díj befizetésével, társaságunk tájékoztatást küld arról, hogy milyen határidővel pótolhatod azt úgy, hogy biztosítási védelmed fennmaradjon. Ha a határidőn belül nem fizeted be elmaradásodat, akkor a szerződésed megszűnik, vagy díjmentesen él tovább; ez utóbbi esetben azonban továbbra is levonja a biztosító az őt megillető költségeket. A tartam során lehetőséged van szüneteltetni a megtakarítási díjrész fizetését, ennek részleteiről az Általános személybiztosítási feltételekben olvashatsz.

Mi a teendő biztosítási esemény (lejárat, haláleset) bekövetkezésekor?

A biztosítási eseményt 8 napon belül, írásban kell bejelenteni társaságunk részére. A bejelentéshez csatolni kell a szükséges iratokat, melyek részletes felsorolását megtalálod a biztosítási feltételekben.

Részletek: https://www.aegon.hu/lejarat

Kérjük, hogy szerződéskötéskor az aktuális elérhetőségeidet add meg, illetve a biztosítási időszak során jelezd felénk az esetleges változásokat, mert csak így tudunk elérni a szolgáltatással kapcsolatban.

Megismernéd alaposabban
az Aegon lakásbiztosítás részleteit?

A lakásbiztosítás részleteiről összegyűjtöttem neked
a legfontosabb tudnivalókat.

Ki köthet és milyen időtartamra lakásbiztosítást?

Bárki, aki érdekelt az ingatlan megóvásában (tulajdonos, résztulajdonos, bérlő, finanszírozó). A lakásbiztosítási szerződés határozatlan időtartamra köthető. A szerződést biztosítási évfordulóra lehet felmondani, de megszűnik abban az esetben is, ha a biztosítási érdek már nem áll fenn.

Milyen összegre biztosítsam lakásomat?

Ez egy fontos kérdés, hiszen a biztosítási összeg helytelen meghatározása alulbiztosításhoz és kár esetén aránylagos kártérítéshez vezethet. A biztosítási összeg megállapításánál az újjáépítési érték és nem a piaci, forgalmi érték a meghatározó.  Lakásbiztosítási kalkulátorunk az épület kivitelének, korának és típusának figyelembevételével felajánl egy négyzetméterárat. Ennek és a biztosítani kívánt ingatlan alapterületének szorzata lesz a javasolt épületbiztosítási összeg. Amennyiben a szerződés a javasolt négyzetméterár alkalmazásával jön létre, a Biztosító eltekint az alulbiztosítás vizsgálatától. Mivel a felhasznált építőanyagok minősége ma már nagyon sokféle lehet, és ez árban is igen nagy eltérést jelenthet, a javasolt egységártól felfele természetesen el lehet térni.

Mit jelent az, hogy felelősségbiztosítás?

Amennyiben a biztosított - a feltételekben részletezett módokon - másnak kárt okoz, amelyért a magyar polgári jogszabályai szerint kártérítéssel tartozik, a Biztosító megtéríti a kárt a felelősségbiztosításnál megjelölt korlátok között és meghatározott értékhatárig.

Mennyit térít meg maximum a Biztosító káreseménykor?

A Biztosító mindig a tényleges kárt téríti az újjáépítési vagy újra beszerzési érték, illetve a javíttatás költségének figyelembevételével, maximum a biztosítási összegig

Mennyi időre kötelezi el magát az ember egy szerződés megkötésével?

A biztosítási szerződés egy éves tartamra jön létre, amely mindaddig automatikusan fennmarad a következő biztosítási évre is, hacsak valamelyik fél fel nem mondja. A biztosítási év az ajánlat aláírását követő hónap elsejétől számított teljes év. A Felmondást írásban lehet megtenni a biztosítási év lejárata előtt 30 nappal.

Hol ellenőrizhető, hogy a biztosítási díj megérkezett-e a biztosítóhoz?

Amennyiben ellenőrizni szeretnéd szerződésednek díjrendezettséget, Call Centeren keresztül (06-1-477-4800) érdeklődhetsz, vagy megtekintheted Online Ügyfélszolgálatunkon.
A Biztosító díjhátralék esetén általában felszólítást is küld, ugyanakkor három hónapig kockázatban áll a díjrendezettséget követően is. Az utolsó díj esedékességét követő 3 hónapon belül bekövetkező károknál a szerződés még érvényben van, tehát a feltételek szerint a Biztosító teljesít. Az elmaradt három havi díj azonban megilleti a biztosítót, az pótlólag akkor is követelhető, ha közben nem volt kár.

Mit jelent az, hogy indexálás?

A Biztosító a szerződésben a jövőbeni kár időpontjában aktuális áraknak megfelelően nyújtja a térítést (újjáépítés, újra vásárlás, javíttatás, stb.). Ehhez az inflációt ellensúlyozó értékkövetési módszert, "indexálást" alkalmaz, amely azt eredményezi, hogy az infláció nem értékteleníti el a biztosítási szerződésben rögzített értékeket és a Biztosító szolgáltatásait. Az értékkövetéssel minden biztosítási évben emelkedik a biztosítási összeg – mint a szolgáltatás felső határa - az előző évi infláció százalékával (melytől 5 százalékponttal eltérhet). Tehát a káresemény bekövetkezésekor kifizethető összeg, és egyúttal az érte fizetendő díj is évente nő az évforduló előtt közölt mértékkel.

Mit kell tenni, ha betörnek a lakásba?

Értesíteni kell a rendőrséget, valamint maximum 2 napon belül a biztosítót is. A Biztosító online, illetve Call Centeren (06-1-477-4800) keresztül fogadja a bejelentéseket. A Biztosító csak a rendőrségi feljelentés és helyszíni jegyzőkönyv megküldése után – melynek tartalmaznia kell a károk feltehető okát és az eltűnt, megrongált tárgyak felsorolását - tud teljesíteni.

Milyen zárnak kell lennie az ajtón, hogy a Biztosító betörésnél fizessen?

A betöréses lopás térítésének feltétele, hogy a lakás/épület legalább minimális mechanikai védelemmel rendelkezzen. A minimális mechanikai védelem egyik feltétele, hogy az ajtók zárása biztonsági zárral (pl.: 5 csapos hengerzár, minimum 6 rotoros mágneszár vagy két tollú kulcsos zár) valósuljon meg. A Biztosító a védelmi szint figyelembevételével meghatározott limitekig vállalja a kockázatot a biztosítási összegen belül. Elvesztett vagy ellopott kulccsal történő visszaélés esetén nem fizet a biztosító!

Mi történik akkor, ha a biztosítási kötvény még nem érkezett meg és károm van?

A kárbejelentést az ajánlat számára hivatkozva is meg lehet tenni.
A biztosítónak szerződéskötést követően 15 napos kockázat-elbírálási határideje van, amely alatt dönthet az ajánlat elfogadásáról. Ha a 15 napon belül nem reagál az ajánlatra, akkor a szerződés létrejön és a Biztosító kockázatvállalása a szerződéskötést követő nap 0 órájától elindul (kivéve az ügyfél kérésére halasztott kockázatviseléssel létrejövő szerződések esete). Figyelembe kell azonban venni, hogy a biztosítási eseményekre a Biztosító várakozási időt is kiköthet (ezekről az ajánlat elfogadása előtt megismert feltételekben tud tájékozódni), és a várakozási időn belül bekövetkezett károkra nem köteles téríteni.

Mit jelent az, hogy Lakásdoktor szolgáltatás?

Ingatlanbiztosítás esetén köthető. Amennyiben egy váratlan, a lakásában történt meghibásodás, kár miatt javítás szükséges, a 06-1-52-52-737 telefonszámon megszervezik a szakiparos tevékenységét. Ha a kár a biztosítási szerződésben foglalt eseményhez kapcsolódik, úgy annak költségeit a Biztosító állja a lakásbiztosítás feltételeinek megfelelően. Ezen túlmenően, a szolgáltatás magában foglal olyan assisstance (gyors segítség), vagy vészelhárítás jellegű javításokat is, meghatározott összeg erejéig, mint például a dugulás elhárítás, zárjavítás, ha beletörik a kulcs, vagy lakatosmunka, ha az ajtót ki kell nyitni egy elveszett kulcs miatt, vagy be kell zárni egy betörés után.

Ha bővítés, átépítés, felújítás alatt lévő épületben betörik az ablak, téríti a Biztosító az üvegezést?

A Biztosító ezeket a károkat általában nem téríti az üvegezést, ha bővítés, átépítés, felújítás alatt lévő épületben betörik az ablak.

Mi a teendő, ha bérlőként szeretnék lakásbiztosítást kötni?

Ha bérelsz egy lakást, és szeretnéd ingóságaidat biztosítani, köss szerződést, de helyesen teszed, ha annak tartalmát a bérbeadóval egyezteted.

Társasházban lakom, a lakásra a társasház kötött biztosítást, mit kell tennem ilyen esetben?

Ez esetben elegendő ingóságaidat biztosítani.

Mit jelent a melléképület?

A nem lakás céljára szolgáló, a főépülettel megegyező kockázatviselési címen található épület, pl. garázs, istálló, stb. (garázs, tároló, istálló, ól, terménytároló, műhely, szerszámoskamra, nyári konyha, stb).

Többlakásos épületben biztosított ingatlan esetén melléképületnek minősül a lakóépületben található saját tulajdonú nem lakás célú helyiség (garázs, tároló, pince, stb).

Haszonélvezőként lakok a lakásban, hogyan köthetek biztosítást?

Ez esetben is megkötheted tulajdonosként. A bérleményt abban az esetben válaszd, ha a lakás használatáért bérleti díjat fizetsz. Ha a lakás élettársad, férjed, rokonod nevén van, de szeretnéd megkötni a biztosítást, akkor Saját tulajdonúnak jelöld meg!

Mit jelent a lakottság jellege?

Állandóan lakottnak minősül az a nem építés alatt álló lakás, amelyben egy biztosítási éven belül 270 napnál többször tartózkodnak életvitelszerűen.

Hogyan kell meghatározni a lakás alapterületét?

Lakás esetén teljes alapterülettel (100%) vedd számításba: a lakás összes helyiségének hasznos alapterületét (szoba, konyha, fürdőszoba, WC stb.; tetőtéri helyiségeknél a hasznos alapterület az 1,90m belmagasságot elérő terület), a lakás tetőtérben kialakított helyiség hasznos alapterületet, a lakáson belül kialakított galéria alapterületét.
Lakás esetén 50%-os alapterülettel vedd figyelembe: loggia, erkély alapterületét.

Családi ház esetén teljes alapterülettel (100%) vedd számításba: a lakás céljára használt valamennyi helyiség hasznos alapterületét (szoba, konyha, fürdőszoba, WC stb.; tetőtéri helyiségeknél a hasznos alapterület az 1,90m belmagasságot elérő terület), a lakás tetőtérben kialakított helyiségek hasznos alapterületét, a talajszint alatti padozatú lakás céljára használt helyiség hasznos alapterületét, a lakáson belül kialakított galéria alapterületét, az üvegveranda alapterületét.
Családi ház esetén 50%-os alapterülettel vedd figyelembe a lakóépületen belül (a lakással egy fedél alatt lévő) a nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznos alapterületét (pince, kazánház, műhely, garázs stb.) loggia, tornác, terasz alapterületét.

Mikor kezdődik a Biztosító kockázatviselése?

Az online kötés esetén az ajánlatkészítést követő nap 0 órakor. Azonban várakozási idővel kell számolni a biztosítási események kapcsán. A várakozási idő általában 15 nap, egyes kiegészítők esetén 30 nap vagy 6 hónap is lehet.

Totálkár esetén mennyit fizet a biztosító?

A Biztosító a káridőpontjában a károsodott épülettel azonos nagyságú, kivitelezettségű és minőségű épület építési költségét fizeti meg, maximum a biztosítási összeg erejéig. Ha az épület avultsága a kár időpontjában meghaladta a 75%-ot, akkor a térítés összegét az avultság arányával arányosan csökkenti. Ez azt jelenti, hogy az eredetinél magasabb műszaki színvonal építése esetén, illetve, ha a károsodott épület romos, elhanyagolt volt, az építési költségek egy részét a tulajdonosnak kell állnia. Ennek oka, hogy a PTK tiltja a biztosításból eredő haszonszerzést, gazdagodást.

Hogyan tudok lakásbiztosítást váltani?

A lakásbiztosítás 1 évre jön létre, szabályszerűen évfordulóra tudod felmondani és évforduló előtt 30 nappal írásban kell jelezned a felmondást a Biztosító részére.

Biztosítót szeretnék váltani. Megtehetem, ha van jelzáloghitelem?

Lehetséges a Biztosító váltás, csak az új biztosítást is záradékoltatni kell a bank javára.

Változtatni szeretnék a szerződésemen, hogyan tehetem ezt meg?

Évfordulóra tudsz módosítást kérni.

Építés alatt álló ingatlanra tudok lakásbiztosítást kötni?

Igen, a díjszámítás során a kalkulátor rá fog kérdezni a lakottság jellegére, ott válaszd az építés alatt álló megjelölést. A ház elkészültével módosítható a biztosítás.

Milyen vagyontárgyak biztosíthatók?

Épületek, építmények esetén:

 • állandó lakás céljára szolgáló épületek (lakóház, lakás, lakásbérlemény
 • nyaralók (hétvégi ház, hegyi hajlék, tanya, présház)
 • vállalkozás céljára szolgáló épületek (raktár, üzlethelység)
 • nem lakás céljára szolgáló épületek (a főépülettől külön állnak, pl. garázs, tároló, istálló)
 • épülőfélben lévő épületek
 • építmények: (medence, kerítés, járdák)

Ingóságok esetén:

 • Háztartási ingóságok
  1. azok a vagyontárgyak, amelyek a háztartás viteléhez szükségesek és a Biztosítottak személyes használatára, fogyasztására szolgálnak (pl.: bútorok, beépített szekrények, beépített konyhabútor a konyhagépekkel, háztartási és híradástechnikai készülékek, világító testek, berendezések, ruházat, élelmiszerek, stb.), valamint
  2. a kerti berendezési és felszerelési tárgyak,
  3. szaunák, jakuzzik (kereskedelmi forgalomban kapható, szerkezetileg nem beépített),
  4. hobbieszközök, sportfelszerelések, barkácsfelszerelések a háztartási ingóság vagyoncsoport biztosítási összegének 40%-áig,
  5. egy háztartásban általánosan elfogadott gépjárművek (személygépkocsi, motorkerékpár) napi üzemeltetéséhez használt alkatrészei és tartozékai – a fődarabok kivételével – a háztartási ingóság vagyoncsoport biztosítási összegének 10%-áig
  6. a kockázatviselés helyén tartott, a saját szükségletre termesztett és már betakarított termények, még lábon álló növények, illetve saját szükségletre tartott háziállatok, a háztartási ingóságok vagyoncsoport biztosítási összegének maximum 5%-áig,
  7. az idegen tulajdonú vagyontárgyak (például vendégek vagyontárgyai, vagy a Biztosított munkáltatójától munkavégzés céljából átvett vagyontárgy) a háztartási ingóság biztosítási összegén belül max. 50.000 Ft értékig biztosítottak a feltételekben meghatározott biztosítási esemény bekövetkezése esetén.
  8. Amennyiben eltérő címen lévő melléképület is biztosított, akkor az ott elhelyezett háztartási ingóságokra vonatkozóan a háztartási ingóságok vagyoncsoport biztosítási összegének 5%-áig terjed ki a Biztosító kockázatviselése.
 • Értéktárgyak
  1. Nemesfémek, drágakő vagy igazgyöngy, valamint az ezek felhasználásával készült tárgyak.
  2. Bélyeg- és érmegyűjtemények.
  3. Képzőművészeti alkotások.
  4. Valódi szőrmék, kézi csomózású vagy kézi szövésű keleti szőnyegek.
  5. Antik tárgyak és különleges, nagy értékkel bíró régiségek.
  6. 000 Ft egyedi érték feletti karórák, zsebórák (a készítésükhöz felhasznált anyagok fajtájától, minőségétől függetlenül)
 • Keresőtevékenység vagyontárgyai
  1. a mezőgazdasági kistermelés azon gépei, berendezései, terményei és állatai, valamint
  2. a kisipari, kiskereskedői és egyéb vállalkozások azon vagyontárgyai (tárgyi eszközök, készletek stb.),
  3. amelyeket a Biztosított a kockázatviselés helyén használ vagy tárol.
Hogyan kerül a biztosítási összeg meghatározásra?

A helyes biztosítási összeg meghatározása azért fontos a részedre, mert a valóságosnál alacsonyabb értéken történő biztosítás következménye az alulbiztosítottság. Ez pedig kár esetén azt jelenti, hogy a Biztosító a kárt csak olyan arányban téríti meg, ahogy a tényleges érték aránylik a biztosítási összeghez.

 • Épületérték (biztosítási összeg) meghatározása
  A biztosítási összeget az ingatlan hasznos alapterületének és az újraépítési négyzetméterárnak a szorzatából kapjuk. Az ingatlan értékének meghatározásánál a forgalmi érték nem irányadó, a biztosítási összegnek az újraépítési költséget kell fedeznie.
 • Ingóságok értékének meghatározása
  Az ingóságok értékének meghatározása a biztosított feladata. Fel kell mérni, hogy a biztosított ingatlanban található ingóságok, egy totálkár esetén mekkora összegből lennének pótolhatók. A te érdeked a kívánt vagyontárgyak valóságos értékét biztosítani, azok értékét követni, máskülönben alulbiztosítottá válhatsz és kár esetén a Biztosító olyan arányban fizet, ahogy a tényleges érték aránylik a biztosítási összeghez.
Mit jelent az e-Kapcsolat?

Az e-Kapcsolat szolgáltatás lényege, hogy a Biztosító az általad megadott publikus e-mail címre és/vagy mobilszámra csak elektronikus küldeményként továbbít bizonyos szerződéseddel kapcsolatos küldeményeket. Így a hagyományos postai úton nem kapod meg ezeket! Az e-Kapcsolat szolgáltatás igénybevételének alapvető feltétele: folyószámlás (csoportos beszedés) vagy egyedi utalásos díjfizetési mód. A szolgáltatáshoz szükséges regisztrációt követően a szerződő egy egyszeri kedvezményben, díjlevonásban részesül.

A részletes feltételeket az e-Kapcsolat nyilatkozat tartalmazza. Kérjük, olvasd el figyelmesen!

Téríti-e a Biztosító a villámcsapás másodlagos hatását?

Megtéríti a Biztosító a villámcsapás indukciós hatása által a túlfeszültség elleni védelemmel ellátott elektromos berendezésekben, felszerelésekben okozott károkat is. A kárszakértői szemléig a károsodott vagyontárgyakon és a túlfeszültség védelmi berendezéseken javítást végezni nem szabad.

Megismernéd alaposabban
az Aegon utasbiztosítás részleteit?

Az utasbiztosítás részleteiről összegyűjtöttem neked
a legfontosabb tudnivalókat.

Mire terjed ki a biztosítás?
 • Orvosi költségek és segítségnyújtás
 • Főbb kényelmi szolgáltatások
 • Főbb poggyásszal kapcsolatos szolgáltatások
 • Jogsegélyi és felelősségbiztosítási szolgáltatások
 • Főbb balesetbiztosítási szolgáltatások
Hol érvényes a biztosításom?
 • Pótdíj nélkül: Európa, Izraelben, Ciprus, Egyiptom, Kanári- sziget, Madeira, Málta, Marokkó, Oroszország, Grúzia, Törökország és Tunézia teljes terültén.
 • Pótdíj ellenében: Állandó lakóhely szerinti ország kivételével az egész világra.
Mikor és hogyan kell fizetnem?

A biztosítás díját a szerződéskötéskor előre, egy összegben kell befizetni.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

A kötvényen meghatározott időpontban kezdődik és a kockázatviselés utolsó napjának 24.00 órájának elteltével szűnik meg. Külföldön megkötött biztosítás esetében – amennyiben ehhez a biztosító hozzájárult – a kockázatviselés a kötést követő napon kezdődik.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
 • légi sport, motoros és vízi jármű okozta baleseti károk
 • nem kijelölt pályán történő síelés
 • különleges felkészülést és felszerelést igénylő sporttevékenység
Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?

A biztosító mentesül a térítési kötelezettség alól, ha

 • a biztosított alkoholos, kábítószeres befolyásoltság alatt volt
 • a biztosított nem, vagy nem teljesen tett eleget közlési vagy bejelentési kötelezettségének
 • a kárt a biztosított jogellenes, szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartása idézte elő

 

Megismernéd alaposabban az Aegon Vitál Max részleteit?

A Vitál Max részleteiről összegyűjtöttem neked a legfontosabb tudnivalókat.

Milyen élethelyzetre kínál megoldást az Aegon Vitál Max életbiztosítás?

Az Aegon Vitál Max kockázati életbiztosítás. Ez azt jelenti, hogy a biztosított és a társbiztosított halála esetén a kijelölt kedvezményezett(ek)nek a biztosító kifizeti a szolgáltatási (biztosítási) összeget. Az Aegon Vitál Max tehát akkor nyújt anyagi segítséget, amikor egy tragédia miatt veszélybe kerülhet a család anyagi biztonsága, az esetleges hitelek törlesztése vagy éppen a vállalkozás működtetése. A biztosított/társbiztosított végstádiumú betegsége esetén arra nyílik lehetőség, hogy a szolgáltatási összeget előre kifizesse a biztosító, s így legalább anyagilag elviselhetőbbé váljanak az utolsó időszak nehézségei.

Kik az életbiztosítás szereplői?
 • A szerződő az a személy, aki a biztosítást megköti és a biztosítási díjakat fizeti.
 • A biztosított és a társbiztosított azok a személyek, akikre a kockázatviselésünk kiterjed.
 • A kedvezményezettek azok, akiknek a biztosított/társbiztosított halála esetén kifizetjük a szolgáltatási összeget. A kedvezményezettek személye a biztosítás fennállása alatt akár többször is módosítható. Lehetőség van visszavonhatatlan kedvezményezett jelölésre, ami annyit jelent, hogy a kedvezményezett hozzájárulása nélkül az nem módosítható.
 • A végstádiumú betegség esetére szóló előrehozott szolgáltatás jogosultja a biztosított, illetve a társbiztosított.
Mikor és mennyit fizetünk?

Amennyiben a biztosított vagy társbiztosított a tartam közben meghal, az aktuális biztosítási összeget fizetjük ki a kedvezményezett(ek)nek.

Amennyiben a biztosított vagy társbiztosított végstádiumú betegségét állapítják meg a szerződés 24. hónapját követően, úgy az aktuális haláleseti biztosítási összeg 95%-át fizetjük ki és a biztosítás megszűnik. A végstádiumú betegség azt jelenti, hogy gyógyíthatatlan betegség esetén a gyógykezelések ellenére a biztosított életéből várhatóan egy évnél rövidebb idő van hátra.

A társbiztosított esetleges halálát követően a biztosítási szerződés – alacsonyabb díj megfizetése esetén – fennmarad és továbbra is védelmet nyújt a biztosított számára.

Ha a biztosított/társbiztosított életben van a tartam végén, úgy a biztosítás kifizetés nélkül szűnik meg.
A biztosító kockázatban állásának, így a szolgáltatások teljesítésének feltétele a biztosítási díjak megfizetése.

Módosítható a biztosítási összeg a tartam közben?

A biztosítási szerződés 4. évétől kezdődően a biztosítási összeg – élethelyzetének megfelelően – növelhető vagy éppen csökkenthető. A csökkentésre a tartam során 5 évente van lehetőség.

Hány évre köthető a biztosítás?

Az Aegon Vitál Max szerződést minimum 5, maximum 40 évre kötheted meg, azonban fontos, hogy lejáratkor a (társ)biztosított nem lehet 80 évnél idősebb.

Mi a teendő biztosítási esemény bekövetkezésekor?

A halálesetet 15 napon belül, írásban, a halotti anyakönyvi kivonat másolatát csatolva be kell jelenteni társaságunk részére. A biztosító – valamennyi szükséges irat beérkezését és a bejelentés elbírálást követően – legkésőbb 30 napon belül teljesíti a kifizetést.

Megőrzi értékét az Aegon Vitál Max biztosítás?

Az infláció hatásainak kivédése érdekében minden évfordulón felajánljuk a szolgáltatási összeg és a fizetendő díj értékkövetését (indexálás). A biztosítási összeg és a fizetendő díj aktuális értékéről minden biztosítási évforduló előtt tájékoztató levelet küldünk. Az indexálás elfogadása nem kötelező.

Mire szükséges ügyelned szerződéskötéskor?
 • Amennyiben a szerződéskötést nem előzi meg a biztosított orvosi vizsgálata vagy egészségi állapotának telefonos felmérése, úgy 6 hónapos várakozási idő áll fenn. Ez azt jelenti, hogy a szerződéskötést követő fél éven belül csak balesetből eredő halál esetén fizetünk.
 • A szerződés létrejöttekor a biztosított köteles a valóságnak megfelelően, legjobb tudása szerint megadni a kért információkat. Amennyiben pl. az egészségeddel vagy a dohányzási szokásaiddal kapcsolatban elhallgatsz olyan lényeges adatot, mely a biztosítási esemény bekövetkezésével összefüggésbe hozható, a biztosító mentesülhet a kifizetés alól.
 • Fontos áttanulmányoznod a szerződésben foglalt valamennyi biztosítói mentesülést és kizárást annak érdekében, hogy ne érhessen kellemetlen meglepetés.
 • Fontos, hogy a biztosítás fennállása alatt tájékoztass bennünket személyes adataid változásáról, különös tekintettel lakcímed módosulására.
Milyen szolgáltatásokkal bővítheted a szerződést?

A szerződés megkötésekor és a tartam során az alapbiztosítás mellé – külön díj fejében – olyan kiegészítő baleset- és egészségbiztosításokat választhatsz, amelyekkel sokoldalú biztosítási védelmet teremthetsz mind magad, mind szeretteid számára. Természetesen mód van arra is, hogy gyermekeidet szintén biztosítsd a szerződés keretében.

Visszavásárolható a szerződés? Lejáratkor van kifizetés?

Az Aegon Vitál Max tisztán kockázati életbiztosítás, a befizetett díj nem megtakarítási célokat szolgál, így a szerződésnek nincs visszavásárlási értéke. Sem lejáratkor, sem idő előtti megszüntetés esetén (pl. a díj nem fizetése) nem jár vissza pénz.

Mi történik, ha már nem tudod, vagy nem szeretnéd tovább fizetni a díjat?

Amennyiben elmaradsz a biztosítási díj megfizetésével, a biztosító tájékoztatást küld arról, hogy milyen határidővel pótolhatod ezt úgy, hogy biztosítási védelmed fennmaradjon. Ha a határidőn belül nem fizetnéd be elmaradásodat, akkor a szerződés kifizetés nélkül megszűnik. A lehetőségekről kérjük, hogy a szabályzatból bővebben is tájékozódj.

Hol találsz választ további kérdéseidre?

Online Ügyfélszolgálatunkon gyorsan, kényelmesen, akár otthonról is intézheted biztosítási ügyeidet.
www.ugyfelszolgalat.aegon.hu
Honlap és ügyfél-chat: www.aegon.hu
Telefonos Ügyfélszolgálatunkat a 06-1-477-4800-as telefonszámon érheted el.

Megismernéd alaposabban
az Aegon Önkéntes Nyugdíjpénztár részleteit?

A nyugdíjpénztár részleteiről összegyűjtöttem neked
a legfontosabb tudnivalókat.

Általános kérdések

Hogyan tudok belépni az önkéntes nyugdíjpénztárba?

Az önkéntes nyugdíjpénztári belépés feltétele a 16. életév betöltése és a tagdíjfizetés vállalása. Az önkéntes pénztártagsági jogviszony az első havi tagdíj befizetésével jön létre. Egyszerre több önkéntes nyugdíjpénztárban is létesíthető tagsági jogviszony. Amennyiben szeretnél belépni az Aegon Önkéntes Nyugdíjpénztárba, kérlek vedd fel velem a kapcsolatot.

Két pénztárnál is van önkéntes pénztári tagsági jogviszonyom, lehet-e ezeket egyesíteni?

Igen, egyik pénztárból a másik pénztárba történő átlépéssel lehetőséged van erre. Átlépés esetén az átadó (régi) pénztárnál megszűnik a tagsági jogviszonyod, és az ott lévő megtakarításodat a pénztár átadja az átvevő pénztárnak. Amennyiben az Aegon Önkéntes Nyugdíjpénztárban kívánod egyesíteni önkéntes nyugdíjpénztári számláidat, kérjük, juttasd el nekünk átlépési kérelmedet, és mi eljárunk az átadó pénztárnál az általad adott meghatalmazás alapján.

Elveszett a szerződésem, tagsági okiratom. Hogyan kaphatok másik példányt?

Telefonos ügyfélszolgálatunkon (06-1-477-4890, 8-as menüpont), és postai úton igényelhetsz újat. Az Online ügyfélszolgálatunkon keresztül is letöltheted tagsági okiratodat.

Hogyan lehet az adataimban történt változást bejelenteni a pénztárhoz?

Adatváltozásaidat írásban, online vagy telefonon jelentheted be. Adatmódosítást bejelentő nyomtatványunk postai vagy elektronikus (hitelesítés után) beküldésével bármely adatodat módosíthatod (pl.: névváltozás, cím-, telefonszám változása, munkáltatói és kedvezményezett adatok módosulása). Telefonos vagy Online Ügyfélszolgálatunkon levelezési címedet, telefonszámodat, e-mail címedet és befektetési portfóliódat tudod módosítani az sms-ben vagy e-mail-ben kapott jelszó megadásával.

Hogyan tudok az önkéntes nyugdíjpénztári számlámon befektetési kombinációt változtatni?

A portfólióváltásra vonatkozó szándékodat a Portfólióváltó nyomtatvány kitöltésével és az Aegon Önkéntes Nyugdíjpénztár ügyfélszolgálati irodáiban történő leadásával, vagy postai úton történő elküldésével kezdeményezheted. Az Online Ügyfélszolgálaton keresztül szintén benyújthatod portfólióváltási igényedet. A portfólióváltás díja a pénztártag befektetett vagyona aktuális forintértékének 0,1%-a, de maximum 2000 Ft.

Hogyan juthatok információhoz az önkéntes nyugdíjpénztári számlámon történt befizetésekkel, az egyenlegemmel kapcsolatosan?

Pénztárunk – a törvényi kötelezettségének megfelelően – minden év június 30-ig számlaértesítő levélben tájékoztatja tagjait a tárgyévet megelőző év befizetéseiről, az elért hozamokról és az előző év december 31-ei aktuális pénztári számlaegyenlegről. Aktuális egyenlegedet bármikor meghallgathatod a 06-1-477-4890-es ügyfélszolgálati telefonszám 4-es menüpontjában (telefonos beazonosítást követően).

Online ügyfélszolgálatunk segítségével is bármikor lekérdezheted aktuális számlaegyenlegedet, módosíthatod bizonyos adataidat, és még számos ügyet intézhetsz otthonról. Ha még nem regisztráltál ingyenes szolgáltatásunkra, most egyszerűen megteheted.

Regisztrálni szeretnék Online Ügyfélszolgálatukon, hogyan tudhatom meg szerződésazonosítómat?

Hívd telefonos ügyfélszolgálatunkat a 06-1-477-4890-es számon. A 8-as menüpontban a személyes adataiddal történő beazonosítás után ügyfélszolgálati munkatársaink készséggel tájékoztatnak mind szerződésszámoddal, mind ügyfél-azonosítóddal kapcsolatban. Az Online ügyfélszolgálatra adóazonosító számodnak megadásával is regisztrálhatsz.

Elfelejtettem a telefonos egyenleg lekérdezéshez használt PIN-kódomat, hogyan tudok újat kérni?

Új PIN kódot a 06-1-477-4890-es ügyfélszolgálati telefonszám 8-as menüpontjában, ügyintézőink segítségével tudsz igényelni.

Adóvisszatérítés

Lehet-e adó-visszatérítést igénybe venni az önkéntes nyugdíjpénztárba befizetett összeg után?

Az önkéntes pénztárba történő egyéni tagdíjfizetés, vállalati befizetések (támogatói adomány vagy munkáltatói hozzájárulás) után adó-visszatérítés vehető igénybe, de csak a tag adott évben megfizetett összevont adóalapodnak személyi jövedelemadója erejéig. Az adó-visszatérítés mértéke a tagok által befizetett egyéni tagdíjak, valamint az egyéni számlán jóváírt vállalati befizetések (támogatói adomány, munkáltatói hozzájárulás) összegének a 20%-a, melyet a tag által megjelölt önkéntes pénztári számlájára utal a NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal).

 A maximális adó-visszatérítés összege 150 000 Ft, amennyiben az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztári befizetéseid után nem nyilatkoztál adó-visszatérítésről. Ha Ön az önkéntes pénztári, a nyugdíj-előtakarékossági és a nyugdíjbiztosítási befizetéseid után is nyilatkozol az adó-visszatérítésről, akkor az adóhatóság által átutalt összeg együttesen nem haladhatja meg a 280 000 Ft-ot. A kedvezménynek nincs jövedelemnagyságtól függő korlátja!

Tagdíjfizetés

Hogyan tudok az önkéntes pénztári számlámra tagdíjat befizetni?

Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjadat fizetheted egyénileg, illetve az éves Cafeteria keretedből is. Többféle fizetési mód közül választhatsz Pénztárunkban.

Megemelhetem-e a nyugdíjpénztári tagdíjamat, és ha igen, hogyan?

Az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj mértéke bármikor módosítható. A tagdíj legkisebb (egységes tagdíj) mértékét a Pénztár Alapszabálya határozza meg. 2020-ban az egységes tagdíj mértéke havi 6000 Ft. Ha emelni szeretnéd tagdíjadat, töltsd ki a Változásjelentő nyomtatványt, és juttasd el részünkre.

Nem tudom fizetni az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjamat, mik ennek a következményei?

Fontos, hogy mindig a választott gyakoriságnak megfelelően (ha más gyakoriságot nem adtál meg akkor havonta) fizesd be a vállalt tagdíjat, de legalább az Alapszabályban rögzített egységes tagdíjnak megfelelő összeget (jelenleg havi 6000 Ft). A tagdíjjal nem rendezett időszakra vonatkozóan a minimum tagdíj – vagy a minimumtagdíjnál kisebb befizetés esetén a befizetett díj és a minimumtagdíj közötti különbözet – működési alapra eső összegét negyedévente levonjuk az egyéni számlán jóváírt hozamból. A tagdíjfizetéssel nem rendezett időszak a várakozási időbe beleszámít. A nemfizető tagok tagsági jogviszonya a várakozási idő leteltével megszüntethető. A rendszeres tagdíjfizetés azért fontos, mert befizetéseiddel a jövőbeni nyugdíjszolgáltatásodat növeled. Amennyiben a befizetés nem rendszeres, úgy nyugdíjszolgáltatásod nem éri el a megfelelő szintet és nem jelent majd komoly segítséget nyugdíjas éveidben.

Kedvezményezettek

A belépési nyilatkozaton egy kedvezményezett megjelölésére van lehetőség, meg tudok több személyt is jelölni?

Igen, erre a változásbejelentő nyomtatvány kitöltésével van lehetőség. A kedvezményezett jelölésére, törlésére, illetve ennek módosítására kizárólag a Változásbejelentő nyomtatványon, illetve közokiratban (pl.: közjegyző által kiállított okiratban) vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban (pl.: két tanú által aláírt nyomtatványon, vagy saját kezűleg írt és aláírt okiratban) van lehetőség.

Kérjük, figyelj arra, hogy a kedvezményezettek részesedésének aránya együttesen pontosan 100% legyen!

Amennyiben nem jelölök meg kedvezményezettet a szerződésemen, halálom esetén mi történik az összeggel?

Amennyiben a pénztártag elhalálozik, úgy az egyéni számláján lévő megtakarításra a kedvezményezett válik jogosulttá. Kedvezményezett jelölése hiányában a pénztártag halálának időpontjában a természetes személy örökösei válnak az egyéni számla kizárólagos tulajdonosává, azaz az egyéni számlán lévő megtakarítás őket illeti meg, örökrészük arányában. Az örökösi minőséget jogerős hagyatékátadó végzéssel, vagy jogerős öröklési bizonyítvánnyal kell igazolni. Ebben az esetben tehát meg kell várni a hagyatéki eljárás jogerős lezárását, vagy hagyatéki eljárás hiányában a közjegyzőtől kell kérni az öröklési bizonyítvány kiállítását. Ezért javasoljuk kedvezményezett jelölését, akkor is, ha az megegyezik az örökössel.

A pénztártag elhalálozása esetén az örökösök hogyan juthatnak a nyugdíjpénztárban felhalmozott összeghez?

A pénztártag halálát a Pénztár részére be kell jelenteni a Haláleset bejelentő nyomtatványon. A halál tényét halotti anyakönyvi kivonattal, vagy jogerős hagyatékátadó végzés, illetve öröklési bizonyítvány másolatával kell igazolni.

 

Kedvezményezett jelölése hiányában a jogerős hagyatékátadó végzés vagy jogerős öröklési bizonyítvány másolatának csatolása – az egyéni számlára jogosultak személyének megállapításához – feltétlenül szükséges. A jogosultak (örökösök/kedvezményezettek) személyének megállapítását követően a Pénztár a haláleseti szolgáltatásról szóló tájékoztató levelet küld az érintettnek, mely tartalmazza a kifizetés teljesítéséhez szükséges feltételeket.

Kifizetés

Hogyan juthatok a számlámon felhalmozódott összeghez nyugdíjasként?

A pénztártag az egyéni nyugdíjszámláján nyilvántartott összeghez a nyugdíjkorhatár elérése után nyugdíjszolgáltatás formájában hozzájuthat.

Nyugdíjkorhatár betöltésének minősül: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatár elérése, továbbá az az időpont, amelytől a pénztártag öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban vagy nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül.

 A 2012. augusztus 1-jétől hatályos jogszabály módosítás alapján azon pénztártagok akik részére 2012. január 1-jét megelőző kezdő nappal rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjat állapítottak meg, a szolgáltatás igénylésének időpontjától függetlenül jogosultak a nyugdíjszolgáltatás igénybevételére.

 A nyugdíjkorhatárt elérő pénztártag írásban nyilatkozik arról, hogy egy összegben vagy járadék formájában veszi igénybe a nyugdíjszolgáltatást és a tagdíjat tovább nem fizeti, vagy az egyéni nyugdíjszámláján lévő összeg meghatározott részét egy összegben, a fennmaradó részt pedig járadék formájában veszi igénybe és a tagdíjat tovább nem fizeti, vagy a tagdíjat fizeti, és a nyugdíjszolgáltatást nem veszi igénybe, vagy az egyéni nyugdíjszámláján felhalmozott összeget a pénztárban hagyja, és a tagdíjat tovább nem fizeti.

 

Az adózási vonzatokról kérjük, olvasd el a Milyen adóvonzata van a nyugdíjszolgáltatásnak? pontot!

Milyen adóvonzata van a nyugdíjszolgáltatásnak?

A 2013.01.01. előtt önkéntes nyugdíjpénztári tagsági jogviszonyt létesítő tagok esetében a nyugdíjszolgáltatás során történő kifizetés ADÓMENTES.

A 2013.01.01 után önkéntes nyugdíjpénztári tagsági jogviszonyt létesítő tagok esetében a nyugdíjszolgáltatás akkor válik ADÓMENTESSÉ

ha a tag a belépés évétől számított 10. vagy azt követő év(ek)ben veszi igénybe,

ha a tag nyugdíjszolgáltatásra való jogosultsága rokkanttá nyilvánítás miatt keletkezik.

Amennyiben a Pénztártag 2013.01.01. után lépett be a nyugdíjpénztárba és a fenti feltételek egyike sem áll fenn, úgy a kifizetett nyugdíjszolgáltatás tőke része ADÓKÖTELES kifizetésnek minősül. Ez a kifizetés az Szja törvény 28. § (1) bekezdés d) pontja alapján egyéb jövedelemnek minősül, mely után 15% mértékű szja fizetési kötelezettség keletkezik. A kifizetés hozam része adómentes.

Átlépő Pénztártagok esetén a tagsági jogviszony kezdeti időpontjának az átadó önkéntes nyugdíjpénztárnál lévő tagsági viszony kezdeti időpontját kell figyelembe venni (folyamatos tagsági jogviszony megléte esetén).

Letelt a 10 év tagsági viszonyom, felvenném az önkéntes nyugdíjpénztári számlámon lévő összeget. Ezt hogyan tehetem meg?

A Pénztártag a 10 év várakozási idő letelte után, de még a nyugdíjkorhatár elérése előtt választhat, hogy

a Pénztárban változatlan feltételek mellett tag marad, vagy

a pénztártagságát folytatja, és – legfeljebb háromévente egy alkalommal – az egyéni nyugdíjszámláján nyilvántartott összeg egészét vagy egy részét a nyugdíjkorhatár elérése előtt felveszi, vagy

a Pénztárból kilép (teljes megtakarítását felveszi, és tagsági jogviszonyát megszünteti), vagy

tagdíj fizetése nélkül az egyéni nyugdíjszámláján lévő összeget a Pénztárban hagyja.

Telefonon vagy írásban történő kérésedre Ügyfélszolgálatunk kiküldi neked a szolgáltatás igényléséhez szükséges, megfelelő nyomtatványt. A nyomtatvány elérhető a Dokumentumtárban.

Amennyiben a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges valamennyi dokumentum a Pénztár rendelkezésre áll, az utolsó dokumentum beérkezésétől kezdődik a kifizetés teljesítésére nyitva álló határidő, az alábbiak szerint: A kifizetést legkésőbb a fordulónapot követő 8. munkanapig teljesíti a Pénztár.
A fordulónap számítása: Amennyiben az igénylő fordulónapot nem jelölt meg, vagy a megjelölt fordulónap és az utolsó szükséges irat beérkezése között kevesebb, vagy egyenlő mint 10 munkanap van, úgy a fordulónap a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges utolsó irat beérkezését követő 10. munkanap. Amennyiben az igénylő a fordulónapot megjelölte, és az utolsó szükséges irat beérkezése és a megjelölt fordulónap között több mint 10 munkanap van, akkor a fordulónap az igénylő által megjelölt nap.

Ennél a szolgáltatás típusnál attól függően, hogy a Pénztártag mikor, és a megtakarításának mely részét veszi fel (hozam vagy tőke), adó és járulékfizetési kötelezettség is felmerülhet. A hozam adómentes bevétel (Szja 1. mell. 6.4. pont), míg a hozamon felüli rész (tőke) egyéb jövedelemnek minősül, a Szja tv. 28. § (1) bekezdése alapján.

 

Kedvezményezett jelölése hiányában a jogerős hagyatékátadó végzés vagy jogerős öröklési bizonyítvány másolatának csatolása – az egyéni számlára jogosultak személyének megállapításához – feltétlenül szükséges. A jogosultak (örökösök/kedvezményezettek) személyének megállapítását követően a Pénztár a haláleseti szolgáltatásról szóló tájékoztató levelet küld az érintettnek, mely tartalmazza a kifizetés teljesítéséhez szükséges feltételeket.

Milyen adóvonzata, illetve egyéb költsége van a 10 év utáni önkéntes nyugdíjpénztári kifizetésnek, ha az nem nyugdíjszolgáltatás?

Adózás: A várakozási idő (10 év) lejáratát követően teljesített, nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetések esetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja.) hatályos rendelkezései szerint a hozam adómentes bevétel, a hozamon felül kifizetett rész (tőke) egyéb jövedelemnek minősül, azzal a kiegészítéssel, hogy ezen kifizetéseknek csak meghatározott részét kell az egyéb jövedelem számításnál adóztatandó jövedelemként figyelembe venni:

Egyéb jövedelemnek minősülő, adóköteles kifizetés összegének meghatározása:

A 2007.12.31-ig jóváírt összegek tekintetében a kötelező várakozási időszak leteltének évében, és az azt követő évben a kifizetett összeg 100%-át kell jövedelemnek tekinteni. Az ezt követő években kifizetett szolgáltatás tekintetében az adóköteles kifizetés összegét a következők szerint kell megállapítani: A várakozási idő leteltét követő

évben a kifizetett összeg 90%-át,

évben a kifizetett összeg 80%-át,

évben a kifizetett összeg 70%-át,

évben a kifizetett összeg 60%-át,

évben a kifizetett összeg 50%-át,

évben a kifizetett összeg 40%-át,

évben a kifizetett összeg 30%-át,

évben a kifizetett összeg 20%-át,

évben a kifizetett összeg 10%-át kell jövedelemként figyelembe venni. A várakozási idő leteltét követő 11. és az azt követő években pedig a kifizetett összeget már nem kell jövedelemként figyelembe venni.

A tagi számlára 2007.12.31-ét követően jóváírt tételek esetén a jóváírt tétel jóváírásának évétől számított

év letelte évében és az azt követő 1. évben kifizetett összeg 100%-át,

a 10. év letelte évét követő 2. évben kifizetett összeg 90%-át,

a 10. év letelte évét követő 3. évben kifizetett összeg 80%-át,

a 10. év letelte évét követő 4. évben kifizetett összeg 70%-át,

a 10. év letelte évét követő 5. évben kifizetett összeg 60%-át,

a 10. év letelte évét követő 6. évben kifizetett összeg 50%-át,

a 10. év letelte évét követő 7. évben kifizetett összeg 40%-át,

a 10. év letelte évét követő 8. évben kifizetett összeg 30%-át,

a 10. év letelte évét követő 9. évben kifizetett összeg 20%-át,

a 10. év letelte évét követő 10. évben kifizetett összeg 10%-át kell jövedelemként figyelembe venni, a 10. év letelte évét követő 11. évben, és az azt követő években kifizetett összeget pedig már nem kell jövedelemként figyelembe venni.

Fentiek szerint megállapított adóköteles jövedelemnek, vagyis adóalapnak (szja tv. 47.§ (5)) minősül:

2019.07.01-től 2020.06.30-ig: az adóköteles tőkerész 85%-a,

2020.07.01-től  az adóköteles tőkerész 87%-a

a 2020. évben kifizetett adóköteles szolgáltatások esetén az adóalap 15%-a személyi jövedelemadó-előlegként kerül levonásra.

Szociális hozzájárulási adót köteles fizetni a Pénztártag a kifizetett adóköteles összeg után. A szociális hozzájárulás mértéke:

2019.07.01-től 2020.06.30-ig 17,5%

2020.07.01-től: 15,5%

 2020.07.01-től a  szociális hozzájárulási adó alapja az adóköteles tőkerész 87%-a. A szociális hozzájárulási adó befizetését az adóévről szóló személyi jövedelemadó bevallásban kell dokumentálni és a személyi jövedelemadó bevallásra előírt határidőig kell bevallani és megfizetni. (A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény: 29.§; A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény: 3. § (3), 18.§ (4) a) pont, 27. §).

Részkifizetés esetén a Pénztár kifizetésenként 3000 Ft ügykezelési költséget, valamint a kifizetés tényleges költségét (postai kifizetés, vagy a banki átutalás díját) vonja le.

Kifizetési határidő: Amennyiben a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges valamennyi dokumentum a Pénztár rendelkezésére áll, az utolsó dokumentum beérkezésétől kezdődik a kifizetés teljesítésére nyitva álló határidő, az alábbiak szerint:
A kifizetést legkésőbb a fordulónapot követő 8. munkanapig teljesíti a Pénztár. A fordulónap számítása: Amennyiben az igénylő fordulónapot nem jelölt meg, vagy a megjelölt fordulónap és az utolsó szükséges irat beérkezése között kevesebb, vagy egyenlő mint 10 munkanap van, úgy a fordulónap a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges utolsó irat beérkezését követő 10. munkanap. Amennyiben az igénylő a fordulónapot megjelölte, és az utolsó szükséges irat beérkezése és a megjelölt fordulónap között több mint 10 munkanap van, akkor a fordulónap az igénylő által megjelölt nap.

A kifizetést követően a Pénztár a kifizetés adatairól szóló elszámolási igazolást és adóigazolást küld a Pénztártag részére, melynek alapján a Pénztártag további kötelezettségeit teljesítheti.

FONTOS! Az Szja. törvény 44/A § (6) bekezdés értelmében adó-visszatérítésre nem jogosult az, aki, az adó-visszatérítésre vonatkozó nyilatkozattétel időpontjában önkéntes pénztárnak nem tagja. Ez alól kivételt képeznek azon magánszemélyek, akik nyugdíjszolgáltatás igénylése miatt már nem tagjai a Pénztárnak, ezért ők jogosultak az adó-visszatérítésre a tagsági jogviszony megszüntetése esetén is (Szja. törvény 44/A § (5)).

Megismernéd alaposabban
az Aegon nyugdíjbiztosítás részleteit?

A nyugdíjbiztosítás részleteiről összegyűjtöttem neked
a legfontosabb tudnivalókat.

Milyen biztosításról van szó?

Az Aegon Relax Plusz rendszeres díjfizetésű, garantált kamatot nyújtó, úgynevezett hagyományos nyugdíjbiztosítás.

Milyen célokat tudsz vele megvalósítani?
 • Nyugdíj-megtakarításra: Mert rendszeres díjfizetéssel előre tudsz takarékoskodni nyugdíjas éveidre.
 • Életbiztosítási védelemre: A nyugdíjbiztosítás tartalmaz rokkantsági és halálesetre vonatkozó alapszolgáltatást.
Mire kell ügyelned díjfizetésnél?

A biztosítási díjat rendszeresen szükséges fizetni, mert különben megszűnhet a szerződésed, ami komoly pénzügyi veszteséggel is jár.

Hogy működik a nyugdíjbiztosítás?

A befizetésből levonjuk a választott biztosítási védelem díját, illetve a szerződés fenntartásához szükséges költségeket. A fennmaradó díjrészt – az esetleges adó-visszatérítéssel együtt – a szerződéshez tartozó számlákon tartjuk nyilván és kezeljük.

Mikor és mennyit fizet a biztosító?

Amikor betöltöd a szerződéskötéskor érvényes nyugdíjkorhatárt, nyugdíjbiztosításod lejár, és a megtakarítási számlák (saját befizetések, adó-visszatérítések) hozammal növelt együttes értékét fizetjük ki neked.

Mire nem fizet a biztosító?

A biztosító kockázatviselése nem terjed ki pl. a következő eseményekre:

 • öncsonkítás, két éven belüli öngyilkosság
 • harci események, terrorcselekmények
 • sportversenyeken, edzésen szerzett sérülés, extrém sporttevékenység
 • nem menetrendszerű személyszállító repülés

Megismerné alaposabban az
Aegon Gondoskodás részleteit?

A Gondoskodás részleteiről összegyűjtöttem Önnek
a legfontosabb tudnivalókat.

Milyen helyzetben nyújt anyagi segítséget ez az életbiztosítás?

Az Aegon Gondoskodás életbiztosítással megteremtheti azoknak az elkerülhetetlen kiadásoknak a fedezetét, amelyek a méltó temetkezéshez, a végső búcsúhoz szükségesek. Ha ilyen életbiztosítással rendelkezik, akkor nem kell azon aggódnia, hogy a hozzátartozói számára esetleg megoldhatatlan anyagi nehézséget okoz az életvégi és temetkezési költségek előteremtése.

Kinek érdemes megkötnie ezt az életbiztosítást?
 • Akiknek fontos, hogy előre gondoskodjanak a temetéssel, búcsúztatással járó kiadások megteremtéséről. Ezzel segítik a családjukat, hogy az érzelmi veszteségüket ne tetézzék anyagi nehézségek.
 • Akik biztosak akarnak lenni abban, hogy a kellő időben rendelkezésre álljon a szükséges pénzösszeg, és ennek érdekében folyamatosan fizetik a szerződésben meghatározott díjrészleteket.
 • Akiknek esetleg nincsenek közeli hozzátartozóik, hogy felvállalják a végső kiadásokat.
Mennyiben más, mint a többi kegyeleti megtakarítási lehetőség?
 • A szerződés kedvezményezettjei szerződéskötéskor név szerint megjelölhetők és a későbbiekben – a biztosítási esemény bekövetkezése előtt – bármikor módosíthatók.
 • Az életbiztosítás alapján fizetendő összeg nem része a hagyatéknak, így ha van kijelölt kedvezményezett, akkor nem kell a hosszadalmas hagyatéki eljárásra várni, hogy fizethessen a biztosító.
 • A kifizetett összeg után örökösödési illetéket és kamatadót sem kell fizetni, továbbá az életbiztosítási összeg mentes a végrehajtás alól is.
Mi a biztosítás lényege?
 • Amennyiben Ön, mint biztosított, a szerződés fennállása alatt elhalálozik, úgy a biztosító kifizeti a név szerint kijelölt kedvezményezett, vagy kedvezményezett-jelölés hiányában az örökösök részére a szerződéses összeget. A biztosítási védelem élete végéig tart, de 90 éves kora után már nem kell biztosítási díjat fizetni.
 • Szerződéskötéskor Ön határozza meg, hogy mekkora összeget kíván a temetésre szánni – ez lesz az ún. biztosítási összeg –, mely az évek során gyarapodhat és a biztosítás kedvezményezettje(i) rendelkezésére áll majd a méltó búcsúztatáshoz. A biztosítási összeg nagysága alapján állapítjuk meg a rendszeresen fizetendő díj mértékét. Érdemes minél hamarabb elkezdeni a takarékoskodást, hiszen akkor kisebb összegű részletekkel is előteremthető a szükséges összeg.
 • Nem kell sem orvosi vizsgálatra menni, sem egészségi nyilatkozatot kitölteni, egészségi állapota miatt senkit nem utasít el a biztosító, azonban a kifizetés mértéke függ attól, hogy a szerződés megkötése és a biztosított halála között mennyi idő telt el.
 • A díjat az Ön által választott gyakoriság szerint (havonta, negyedévente, félévente, évente) kell fizetnie. A fizetendő díj a választott gyakoriság szerinti 1. napon esedékes (pl. havi díjfizetés esetén a hónap első napján).
Mikor és mennyit fizet a biztosító?
 • Ha a haláleset a szerződéskötéstől számított 2 éven belül baleset miatt következik be, akkor a biztosító a teljes biztosítási összeget kifizeti.
 • Végstádiumú betegség esetén (terminális állapot ) dönthet úgy, hogy előre felveszi a teljes biztosítási összeg 95%-át. Így könnyíthet a legnehezebb időszak anyagi terhein. Ezt a szolgáltatást a szerződés 25. hónapjától igényelheti a biztosított, és a kifizetéssel a szerződés meg is szűnik.

További információk a kifizetésekről: Az Aegon Gondoskodás életbiztosításról közérthetően 5. pont

Növekszik az Aegon Gondoskodás életbiztosítás biztosítási összege?

Igen, kétféle módon is növekedhet a biztosítási összeg:

a.) Értékkövetés
Ön minden biztosítási évforduló előtt eldöntheti, hogy szeretné-e növelni a biztosítási szolgáltatások értékét. A biztosítás értékállóságának megőrzése érdekében a biztosító minden évben felajánlja a biztosítási összeg emelését. Ha elfogadja értékkövetési javaslatunkat, a fizetendő díj is emelkedik. Az évenkénti értékkövetés (indexálás) írásban visszautasítható.

b.) Többlethozam-visszatérítés
A befizetett díjak egy részéből a biztosító életbiztosítási díjtartalékot képez. A díjtartalék befektetéséből származó tényleges hozam nagysága meghaladhatja a technikai kamatot (1%), ez a többlethozam. A többlethozam 80%-át évfordulón visszajuttatjuk a szerződőnek úgy, hogy a biztosítási összeget megemeljük.

 

Mikor nem fizet a biztosító?

A biztosítási feltételek "Mentesülés" és "Kizárások" fejezetei részletesen tartalmazzák, hogy mely esetekben nem fizet a biztosító. A legfontosabb kizárásokat kiemeljük, de kérjük részletesen is ismerkedjen meg ezekkel az esetekkel a Feltételek átolvasásával.

 • Ha a kötéstől számított 2 éven belüli haláleset összefüggésben áll a szerződéskötést megelőző két év során diagnosztizált vagy kezelt meglévő állapottal, súlyos betegséggel, súlyos maradandó egészségkárosodással.
 • Ha a kötéstől számított 2 éven belüli haláleset összefüggésben áll veleszületett súlyos rendellenességgel, a biztosított születésével összefüggő károsodással.
 • A biztosító kockázatviselése nem terjed ki pl. a következő esetekben/helyzetekben bekövetkező biztosítási eseményekre: öncsonkítás, két éven belüli öngyilkosság; harci események, terrorcselekmények; nem menetrendszerű személyszállító repülőgépen való utazás stb.
Mi történik, ha esetleg nem tudja tovább fizetni a biztosítás díját?

Amennyiben elmarad a biztosítási díj befizetésével, értesítjük a hátralékról, hogy biztosítási védelme fenntartása érdekében időben tudja pótolni elmaradását.

Ha a határidőn belül nem fizeti be a díjat, akkor az alábbi következmények lehetségesek:

 • amennyiben az első 5 év biztosítási díját még nem fizette be, akkor a szerződése kifizetés nélkül megszűnik;
 • amennyiben legalább már az első 5 év biztosítási díját befizette, úgy a szerződés díjmentesen leszállíthatóvá válik. Ez azt jelenti, hogy – döntően az addig befizetett díjak összegétől függően – egy alacsonyabb biztosítási összeggel, de már további díjfizetés nélkül fennmaradhat a szerződés. Az így megállapított biztosítási összeg kerül kifizetésre a biztosított halála esetén.
Mi a teendő biztosítási esemény bekövetkezésekor?

Fontos, hogy a kedvezményezett tudjon a szerződés fennállásáról, hiszen a biztosítási eseményt 8 napon belül, írásban be kell jelenteni társaságunk részére. A gyors bejelentés szükséges ahhoz, hogy a biztosító is gyorsan teljesíteni tudjon. A bejelentéshez csatolni kell a szükséges iratokat, melyek részletes felsorolása megtalálható a biztosítási feltételekben is.

(További részletek: https://www.aegon.hu/karbejelentes)

Ha minden szükséges irat beérkezik, társaságunk legkésőbb 30 napon belül teljesíti a kifizetést.

error: A tartalom a honlap tulajdonosának szellemi terméke!